Polityka prywatności

 

 1. Postanowienia ogólne
  • Administratorem danych osobowych Klientów jest Twoja Sekretarka Monika Bartnik, ul. Żeromskiego 12/23, 56-400 Oleśnica, NIP: 899 25 12 924
  • Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@twoja-sekretarka.pl
  • Klient ma prawo nie wyrazić zgody na postanowienia Polityki Prywatności i innych regulaminów świadczenia usług przez Administratora. Brak wyrażenia zgody powodować będzie jednak niemożność świadczenia usług przez Administratora.
  • Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osóbnieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego od momenty zaakceptowania przez nich jej postanowień.
  • Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik nadzoruje Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazany wraz z danymi kontaktowymi na
  • twoja-sekretarka.pl
 2. Dane Osobowe
  • Twoja Sekretarka Monika Bartnik przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi świadczone przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik w ramach www.tsstudio.com.pl oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bartnik
  • Twoja Sekretarka Monika Bartnik może wykorzystywać dane osobowe Klientów w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług partnerów handlowych Twoja Sekretarka Monika Bartnik, o ile Klient wyrazi wyraźną zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Twoja Sekretarka Monika Bartnik wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły. Do niezbędnych danych Twoja Sekretarka Monika Bartnik zalicza:
   1. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres
  • Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
   1. umożliwienia Klientom korzystania z funkcjonalności strony internetowej,
   2. realizacji zamówień na Produkty i usługi Twoja Sekretarka Monika Bartnik
   3. reakcji na informacje przesłane Twoja Sekretarka Monika Bartnik wykorzystaniem formularza kontaktowego,
   4. realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów/warsztatów),
   5. realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bartnik oraz Produktów i usług partnerów handlowych Twoja Sekretarka Monika Bartnik, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
  • Podczas zakładania konta, zakupu produktów i usług, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera lub w toku korzystania z formularza kontaktu, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie pola w formularzu rejestracji.
  • Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik.
  • Klient w każdym czasie ma prawodostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danychosobowych, jak równieżma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Klient godzi się z faktem, że świadczenie usług przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik będzie niemożliwe i zostanie poczytane jako wypowiedzenie umowy przez Klienta z przyczyn leżących po jego stronie.
  • Twoja Sekretarka Monika Bartnik będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających zprzepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Twoja Sekretarka Monika Bartnik.
  • W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
  • Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji konta, zakupu produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bartnik korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny www.tsstudio.com.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
   1. z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej ina serwerach strony internetowej www.twoja-sekretarka.pl
   2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetleniestrony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje obłędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony www.twoja-sekretarka.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę twoja-sekretarka.pl.
  • W przypadku uzyskania przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Twoja Sekretarka Monika Bartnik może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustaleniaodpowiedzialności Klienta.
 3. Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny www.twoja-sekretarka.pl i jej poddomen
  • Przeglądanie zawartości witryny internetowej www.twoja-sekretarka.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, niewymaga podawania przez Klienta danych osobowych.
 4. Korzystanie z formularza kontaktowego
  • Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.tsstudio.com.pl skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 5. Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)
  • Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Twoja Sekretarka Monika Bartnik i dostępnych na www.twoja-sekretarka.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
  • Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres email jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Twoja Sekretarka Monika Bartnik zwracać się do czytelników po imieniu.
 6. Zamawianie usług i produktów
  • Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Twoja Sekretarka Monika Bondalska za pośrednictwem www.tsstudio.com.pl możliwe jest po założeniu konta lub bez zakładania konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
  • Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bartnik (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bartnik oraz partnerów handlowych Twoja Sekretarka Monika Bartnik).
  • Twoja Sekretarka Monika Bartnik zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Twoja Sekretarka Monika Bartnik.
  • Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu www.twoja-sekretarka.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez Klientów i partnerów Twoja Sekretarka Monika Bartnik i www.twoja-sekretarka.pl.
  • Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdującychsię na listach adresowych www.tsstudio.com.pl. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ichobjętość i wysyłane są sporadycznie.
 7. Jawne Dane Osobowe
  • Dane osobowe podane na serwisach należących do Twoja Sekretarka Monika Bartnik przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
  • Twoja Sekretarka Monika Bartnik ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
 8. Inne formularze
  • Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Twoja Sekretarka Monika Bartnik i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Twoja Sekretarka Monika Bartnik nie podlegają Polityce Prywatności.
 9. Partnerzy
  • Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Twoja Sekretarka Monika Bartnik.
  • Przekazywanie danych podmiotom trzecim Twoja Sekretarka Monika Bartnik nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
  • W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
  • Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Zmiany Polityki Prywatności
  • Niniejszy dokument może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na swoich stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Klient będący konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Korzystanie przez Klienta z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  • Wszelkie zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Twoja Sekretarka Monika Bartnik sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czyadresowych klientów oraz użytkowników należącego do Twoja Sekretarka Monika Bartnik serwisu i newsletterów.

Telefon: +48 604 991 912 

biuro.tsstudio@gmail.com

Śledź nas: